https://images.unsplash.com/photo-1518770660439-4636190af475?w=500&auto=format&fit=crop&q=60&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxzZWFyY2h8NHx8dGVjaG5vbG9neXxlbnwwfHwwfHx8MA%3D%3D

Ministarstvo kulture i medija objavilo je otvoreni privremeni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija” s ciljem jačanja kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulacijskim i zakonodavnim okvirom kao i za razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga.

Vlada je u Nacionalni program oporavka i otpornosti uključila reformu koju će provoditi Ministarstvo kulture i medija  usmjerenu jačanju poduzetnika u području kulturnih i kreativnih industrija pod nazivom  „Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora“.  Ukupna raspoloživa sredstva u okviru poziva iznose 33.180.702,10 eura, a osigurana su iz Mehanizma za oporavak i otpornost te planirana u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Prijavitelji moraju osigurati sufinanciranje projektnih aktivnosti, u intenzitetu ovisnom o vrsti potpore koju potražuju.

Poziv je podijeljen u dvije grupe:

  1. U grupi A prihvatljivi prijavitelji su: trgovačka društva, obrti, ustanove u kulturi i umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 40.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 995.000,00 EUR. U ovoj grupi planirana je dodjela državnih potpora te potpora male vrijednosti (de minimis potpore) za aktivnosti povezane s provedbom projekta.  Natječajna dokumentacija za Grupu A Poziva dostupna je na sljedećem linku: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/105.
  2. U grupi B prihvatljivi prijavitelji su: fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih se potvrda ostvaruju porezne olakšice, obrti, umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, trgovačka društva i ustanove u kulturi. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 15.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis potpora) koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 300.000,00 EUR. U grupi B planirana je dodjela potpora male vrijednosti (de minimis potpore) za aktivnosti povezane s provedbom projekta. Natječajna dokumentacija za Grupu B Poziva dostupna je na sljedećem linku: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/106.

 

Podnošenje projektnih prijedloga bit će omogućeno od 1. travnja 2024. u 8:00, dok je rok za podnošenje projektnih prijedloga jest 31. svibnja 2024. u 16:00.

Obavijesti o izmjenama, obustavi i zatvaranju Poziva objavljivat će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija (https://min-kulture.gov.hr/) te na javnom portalu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, odnosno na mrežnim stranicama sustava eNPOO.

 

Tekst preuzet sa stranice:

https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/vise-od-33-milijuna-eura-bespovratnih-sredstava-za-poziv-transformacija-i-jacanje-konkurentnosti-kulturnih-i-kreativnih-industrija/25565

Izvor fotografije: https://images.unsplash.com/

Kategorije Novosti
Sufinancirano sredstvima
Šibensko-kninske županije